Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
ISO
9001
ISO
14001
OHSAS
18001

Regulamin i polityka prywatności

,,Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1), informujemy iż:
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Trasa Północna1
2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się:
na adres e-maii: ado@anneberg.com.pl  lub drogą pisemną na adres administratora z dopiskim: "Ochrona danych osobowych"
3. Dane przetwarzane będą w celu:
 • realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO),
 • prowadzenia dokumentacji księgowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju systemów informatycznych administratora danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f i c RODO,
 • prowadzenia korespondencji w związku z prowadzoną działalnością Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO,
 • w drobnych sprawach życia codziennego zgodnie Art. 6 ust. 1 lit. f,
4. Państwa  dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty przetwarzające dane na rzecz administratora w zakresie świadczenia: outsourcingu informatycznego oraz programistycznego, usług dozoru, usług audytorskich,
 • bank, operatorzy pocztowi
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez:
 • umowy -10 lat od rozwiązania umowy,
 • dowody księgowe – 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
W pozostałym zakresie dane przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie z uzasadnionym interesem administratora. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
6. Posiadacie Państwo prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; lub ograniczenia przetwarzania.
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
7. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzaniaswoich danych.
8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiadacie Państwo prawo do jej wycofania. Skorzystania z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.